QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 09 - 2019
Lượt xem: 130
100%

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
Số:  3246/QĐ-SKHĐT   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-SKHĐT ngày 08/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai Mục tiêu chất lượng:

a) Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đảm bảo thấu hiểu và thực hiện. Tổ thư ký Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở về các hình thức truyền đạt.

b) Các mục tiêu chất lượng phải cụ thể, có thể đo lường, đánh giá mức độ thực hiện; phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo đến Trưởng ban chỉ đạo ISO có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tổ thư ký Ban chỉ đạo ISO, các phòng, đơn vị thuộc Sở thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chi Cục TCĐLCL;

- Lưu: VT, Ban ISO.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Đồng

 


 

 

 


UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3246/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 9
năm 2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận) 

 


1. 95% trình tự giải quyết các thủ tục hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận trong năm 2019 đảm bảo đúng pháp luật và đúng hẹn.

2. 100% công chức tất cả các bộ phận chuyên môn thực hiện đúng theo yêu cầu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019.

 

 

                                                                                GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

               Phạm Đồng

 

 

 


Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả khảo sát Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc...(22/09/2023 9:30 SA)

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải...(22/09/2023 9:13 SA)

Hỏi: Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất(17/10/2022 8:19 SA)

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi...(01/10/2021 6:55 CH)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...(14/09/2021 6:54 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/09/2021 6:51 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(28/08/2021 6:54 CH)

Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của...(19/08/2021 6:51 CH)

KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/08/2021 6:51 CH)

40 người đang online
°