Thông tin báo chí

100%

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

Ngày 22/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3020/SKHĐT-VP về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

Phạm Đồng

Giám đốc Sở

Cơ quan 02593.3836999

Di động: 0908.050.929

phamdong@ninhthuan.gov.vn

Văn phòng Sở

65 người đang online
°