Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
28/07/2020 Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trạm dừng chân Chín Nghia
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tu 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
40/2008/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBNDQuy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thông tư số 46/2010/TT-BTC 08/04/2014 Thông tư số 46/2010/TT-BTC Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 14/2014/QĐ-UBND 13/02/2014 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Thuận
Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Quyết định 12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
Thông tư số 04/2014/TT-BTM 27/01/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BTM Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND 25/01/2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nghành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định 05/2014/QĐ-TTg 15/01/2014 Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg 14/01/2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
1 2 3 4 5 6    
70 người đang online
°