Ban Giám đốc Sở

100%

Lãnh đạo Sở đương nhiệm

 
 

* Ông Lê Kim Hoàng

Giám đốc Sở

- Điện thoại văn phòng

:0259.3836999

- Điện thoại di động

 

- E-mail

: kimhoang@ninhthuan.gov.vn

* Ông Nguyễn Hoàng Sơn
Phó Giám đốc Sở
 
Điện thoại văn phòng: 0259.3824902
 
Điện thoại di động: 0916565974


Email: hoangson@ninhthuan.gov.vn
 

  

* Ông Trương Văn Tiến

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3920678

- Điện thoại di động

: 0919300096

- E-mail

: vantien@ninhthuan.gov.vn

* Ông Nguyễn Ngọc Minh

: Phó Giám đốc

- Điện thoại văn phòng

:0259.3504665

- Điện thoại di động

: 0916.366875

- E-mail

: ngocminh@ninhthuan.gov.vn

86 người đang online
°