Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

100%

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. 

Ngày 11/6/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Quyết định số: 26/2021/QĐ-UBND

19 người đang online
°