Hỏi: Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất

Đăng ngày 17 - 10 - 2022
Lượt xem: 612
100%

 

 

Chi tiết câu hỏi

Một dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và các công trình thương mại, dịch vụ với quy mô khoảng 98 ha tại tỉnh tôi đã được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ và được đánh giá đáp ứng yêu cầu sơ bộ. Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai các bước tiếp theo của dự án còn có 2 quan điểm khác nhau: Quan điểm 1: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua thì phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp không đấu giá thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, thẩm quyền chấp thuận đối với dự án này là Thủ tướng Chính phủ. Quan điểm 2: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014 (thời điểm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) thì dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, do đó thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Xin hỏi, vậy cấp nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên?

 

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định tại Điều 62 Luật Đất đai.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 118 và điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất được quy định tại Điều 119 Luật này.

Căn cứ quy định nêu trên, dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, đồng thời thuộc trường hợp và đáp ứng điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì thực hiện đấu giá theo quy định. Về vấn đề này, đề nghị ông liên hệ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chi tiết.

Việc xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư năm 2014. 

Trường hợp dự án không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thì UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

- Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ.

Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 (đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư được xác định theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư năm 2020.

Vì vậy, đề nghị ông nghiên cứu, rà soát quy định của pháp luật tương ứng của từng thời kỳ và trường hợp cụ thể của dự án để xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư phù hợp.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả khảo sát Mức độ hài lòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với việc...(22/09/2023 9:30 SA)

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải...(22/09/2023 9:13 SA)

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi...(01/10/2021 6:55 CH)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...(14/09/2021 6:54 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư(08/09/2021 6:51 CH)

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận(28/08/2021 6:54 CH)

Về việc kiện toàn Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của của...(19/08/2021 6:51 CH)

KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Sở Kế hoạch và Đầu tư(12/08/2021 6:51 CH)

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025.(08/11/2020 9:04 SA)

47 người đang online
°