Danh mục thông tin luật

100%

Danh mục thông tin phải được công khai theo Luật tiếp cận thông tin 
23/07/2019 
 
 
 

DANH MỤC

THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI

THEO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

STT

Loại thông tin

Hình thức

công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm

công khai

Thời hạn

công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bênđến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản, quy trình, thủ tục được ban hành.

Đến khi văn bản, quy trình, thủ tục được công bố hết hiệu lực.

2

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản, quy trình, thủ tục được ban hành.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng.

3

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ký ban hành được đưa ra lấy ý kiến người dân.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra dự thảo.

Đến khi hết thời gian lấy ý kiến góp ý theo quy định.

4

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 57 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trên trang thông tin điện tử: Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Đến khi văn bản, quy trình, thủ tục được công bố hết hiệu lực.

5

Thông tin về chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

6

Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; lịch làm việc của lãnh đạo Sở.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

7

Thông tin về dự án, danh mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, giám sát đánh giá đầu tư: Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất. Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

8

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

9

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

Niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 57 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trên trang thông tin điện tử: Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng.

10

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các công việc của tổ chức, công dân; nội quy, quy chế cơ quan.

Niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 57 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trên trang thông tin điện tử: Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Đến khi quy định hết hiệu lực.

11

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày quy định được ban hành.

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng.

12

Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Niêm yết tại trụ sở Cơ quan và trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 57 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Trên trang thông tin điện tử: Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

13

Thông tin về phí, lệ phí.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

14

Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải được công khai, phải đăng trên trang thông tin điện tử.

Trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhdt.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

Theo quy định của pháp luật liên quan.

 

 

 

           

 

Văn phòng Sở 

64 người đang online
°