Nghị quyết tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023.

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 

ĐẢNG BỘ KHỐI

CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG ỦY SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

              Số: 20-NQ/ĐU

Ninh Thuận, ngày 24 tháng  02  năm 2023

     

 

NGHỊ QUYẾT

Về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

---------------------

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; tổ chức bộ máy được ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả, công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; thủ tục hành chính liên tục được rà soát, sửa đổi bổ sung theo hướng tinh gọn, đơn giản; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời; tinh thần, thái độ, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, đã hoàn thành cơ bản Kế hoạch cải cách hành chính đề ra

Tuy nhiên, một số phòng, đơn vị vẫn chưa thật sự quyết liệt trong cải cách hành chính; tỷ lệ TTHC đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh giao dịch thấp; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa nhiều; công tác số hóa và cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, tiến độ; kết quả khảo sát Chỉ số DDCI vẫn còn thấp...

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 10/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Nghị quyết về “tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023”, như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                   

1. Bám sát các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác cải cách hành chính đến năm 2025 đảm bảo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ.

2. Thông qua kiểm tra, giám sát để đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị. Đồng thời đề xuất, kiến nghị sau giám sát được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy, người đứng đầu các chi bộ về công tác cải cách hành chính trong từng Chi bộ trực thuộc, từng phòng chuyên môn; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài phải tập trung chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt trong toàn Đảng bộ, toàn ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác của công chức trong thực thi công vụ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cơ quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng từ 6 - 7 điểm, đạt trên 83 điểm; phấn đấu các Chỉ số thành phần trong Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc Top 5 của tỉnh.

- Chỉ số PCI (trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách tham mưu: Chỉ số gia nhập thị trường và chỉ số Cạnh tranh bình đẳng) phấn đấu tăng 1-2 điểm so với năm 2022.

- Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), phấn đấu tăng bậc so với năm 2022.

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 70% (trong đó phấn đấu đạt 52% hồ sơ trực tuyến lĩnh vực đăng ký kinh doanh), ít nhất 60% hồ sơ yêu cầu thanh toán tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 5%/năm so với năm 2022.

- 75% hồ sơ công việc, TTHC nội bộ được xử lý trên phần mềm Tdoffice và thông qua môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

-  Hoàn thành 01 Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; trong đó phấn đấu phát triển từ 01-02 Doanh nghiệp số trong năm 2023.

- Đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết; tinh gọn hồ sơ; bãi bỏ; áp dụng cơ chế liên thông;…) ít nhất 20% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các Chi bộ tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 222-KH/ĐU ngày 22/12/2022 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2023 và Kế hoạch số 57/KH-SKHĐT ngày 05/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện và nâng cao 09 chỉ số của Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, cấp ủy, Bí thư Chi bộ và thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch đề xuất các giải pháp mới triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DTI, DDCI...) của tỉnh; tổ chức phân công cụ thể cho từng các cá nhân, phòng, đơn vị thực hiện đánh giá kết quả của các chỉ số thành phần (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DTI, DDCI...)

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong việc nắm bắt tình hình cơ sở, tham mưu đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền. Đồng chí Bí thư các chi bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình phụ trách.

5. Đổi mới nội dung, phương pháp, lề lối làm việc, tác phong ứng xử của đảng viên, công chức nâng cao ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề toàn khóa gắn với chú trọng nội dung nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” không để xảy ra tình trạng vô trách nhiệm hoặc đùn đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

6. Các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan theo Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết này thông qua các chương trình công tác hàng tháng, 6 tháng và cả năm để tổ chức thực hiện.

2. Các Chi bộ tổ chức triển khai, quán triệt đến đảng viên, quần chúng thực hiện tốt Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Giao Chi bộ Xây dựng cơ bản – Văn phòng tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính trong nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nâng cao các Chỉ số (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DTI, DDCI...) đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ để chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các CQ tỉnh   (báo cáo);

- Sở Nội vụ;

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;                                    

- Các đ/c Đảng ủy viên;

- Bí thư các chi bộ;

- UBKT Đảng uỷ;

- Lưu: Đảng uỷ.

 

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

Lê Kim Hoàng

Tin liên quan

Tin mới nhất

phối hợp báo cáo tình hình và kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020...(01/11/2023 11:26 SA)

phối hợp cung cấp tình hình chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã trên...(01/11/2023 11:24 SA)

Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ...(01/11/2023 11:22 SA)

Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...(01/11/2023 11:18 SA)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư(01/11/2023 11:16 SA)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh...(01/11/2023 11:15 SA)

Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(22/09/2023 9:01 SA)

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” của Sở Kế hoạch và...(04/11/2022 2:26 CH)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ hai về chuyển đổi số cấp bộ năm 2021 (17/10/2022 8:45 SA)

92 người đang online
°