Phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày 04 - 09 - 2021
Lượt xem: 1.727
100%

Ngày 04/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3449/BCĐ-PCNV về phân công nhiệm vụ Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu kỹ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch  covid-19 tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo được thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chỉ đạo các phòng, đơn vị mình quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

3. Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể xem xét điều chỉnh việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm của Ban Chỉ đạo.

II. Nhiệm vụ chung

1. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Coivd-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covd-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cả trước mắt và lâu dài; phải tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covd-19 của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công. Chủ động tham mưu đề xuất với Ban Chỉ đạo và Trưởng ban về những giải pháp trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung được phân công.

3. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh, để tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và cơ quan.

4. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở - Trưởng ban

- Phụ trách chung về mọi mặt công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thanh viên Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

- Trực tiếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh khi có yêu cầu.

2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban thường trực

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

- Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Chủ trì một số cuộc họp và ký một số văn bản theo phân công của Trưởng ban.

- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các phòng: Đăng ký Kinh doanh, Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư và Thanh tra Sở.

- Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh do Trưởng bản phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3. Ông Phan Ninh Thuận, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, điều phối các hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công, tham mưu xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại các phòng: Tổng hợp – Quy hoạch, Quản lý ngành, Ban chuẩn bị Dự án Tam nông Ninh Thuận giai đoạn 2.

- Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh do Trưởng bản phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Ông Trương Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, điều phối các hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

- Tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh do Trưởng bản phân công.

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu, kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình, hoạt động, khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp, các dự án đầu tư các thành phần kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại: Văn phòng Phát triển kinh tế và Ban Quản lý Dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu lấy trẻ em làm trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5. Phân công trách nhiệm cụ thể của các Ủy viên Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách:

5.1 Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Ủy viên

 - Kịp thời tham mưu giúp Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của Sở.

- Chỉ đạo phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở; tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại Sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Giúp Trưởng ban xây dựng phương án, bố trí kinh phí mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

5.2 Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế  - Ủy viên

- Là đầu mối thường trực theo dõi toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của Văn phòng Phát triển kinh tế.

- Chỉ đạo, phối hợp các phòng có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị theo lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ viên chức và người lao động của đơn vị mình.

- Giúp Trưởng ban xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, bố trí kinh phí mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

- Tham mưu, tổng hợp tình hình khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đối với các dự án đầu tư các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

 

5.3 Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch - Ủy viên

- Chỉ đạo, phối hợp các phòng có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Ban chỉ đạo tham mưu xây dựng các hoạt động liên quan đến việc cân đối, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tham mưu xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh.

- Tham mưu, tổng hợp tình hình khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đối với các dự án đầu tư công; đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

5.4 Phụ trách phòng Đăng ký Kinh doanh - Ủy viên

- Chỉ đạo, phối hợp các phòng có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp tham mưu giúp Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng triển khai công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; phối hợp, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

5.5 Trưởng phòng Quản lý ngành - Ủy viên

- Chỉ đạo, phối hợp các phòng có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại phòng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu, tổng hợp tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đề xuất giải pháp thao gỡ khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

 5.6 Chánh Thanh tra Sở - Ủy viên

- Giúp Ban chỉ đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; kiểm tra, giám sát, phản bác các thông tin chưa chính xác, bịa đặt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội để cán bộ, công chức, viên chức biết, an tâm, không hoang mang, lo lắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chỉ đạo giao.

5.7 Bí thư Chi đoàn - Ủy viên

Xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: bảo vệ môi trường, vệ sinh khử khuẩn tại cơ quan, đơn vị, rà soát các trường hợp nghi nhiễm, triển khai các hoạt động tình nguyện... Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh...(20/09/2021 4:01 CH)

Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an...(15/09/2021 4:17 CH)

Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư...(07/09/2021 4:15 CH)

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (04/09/2021 4:19 CH)

Thông tin về các văn bản chi đạo về phòng, chống dịch (01/09/2021 4:20 CH)

Thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống...(19/07/2021 4:03 CH)

Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (19/06/2021 4:05 CH)

Tin mới nhất

Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh...(20/09/2021 4:01 CH)

Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an...(15/09/2021 4:17 CH)

Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư...(07/09/2021 4:15 CH)

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (04/09/2021 4:19 CH)

Thông tin về các văn bản chi đạo về phòng, chống dịch (01/09/2021 4:20 CH)

Thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống...(19/07/2021 4:03 CH)

Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (19/06/2021 4:05 CH)

11 người đang online
°