Triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
Lượt xem: 84
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3431/VPUB-KTTH ngày 30/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phổ biến, triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình cập nhật Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời có văn bản ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét hướng dẫn, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Thông tư 19.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đào tạo chuyên đề “Năng lực lãnh đạo và Quản trị Marketing bán hàng dành cho CEO”(27/11/2023 8:42 SA)

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025(06/11/2023 4:25 CH)

đăng ký làm việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn...(31/10/2023 3:51 CH)

Ninh Thuận khuyến khích phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi(31/10/2023 3:44 CH)

Ninh Thuận sắp tổ chức sự kiện ngày văn hóa, du lịch tại Cần Thơ(31/10/2023 3:40 CH)

đăng tải thông tin Dự án thu hút đầu tư từ nguồn kiều hối.(31/10/2023 3:23 CH)

đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...(31/10/2023 3:22 CH)

Thông báo mời Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trồng cây dược liệu công nghệ...(31/10/2023 3:13 CH)

Thông báo Công khai Kế hoạch và thông báo tổ chức sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Sở...(20/10/2023 2:41 CH)

32 người đang online
°