Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 24 - 03 - 2022
Lượt xem: 379
100%

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT  ngày  07/01/2021 của  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  nhỏ vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1010/TTr-SKHĐT ngày 23/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- MTTQ và các tổ chức CTXH;

- Ban Chỉ đạo CĐS, Ban Điều hành CĐS;

- Cục Thuế tỉnh, Chi cục hải quan tỉnh;

- Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh

 

330.pdf

Tin liên quan

Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức...(29/04/2022 3:49 CH)

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025(17/03/2022 3:03 CH)

Văn bản số 416/SKĐT-ĐKKD ngày 09/02/2022 về việc Công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho...(09/02/2022 3:20 CH)

Tin mới nhất

Hội thảo Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận - Cơ hội, Thách thức và Giải pháp(04/11/2022 2:30 CH)

Khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp - hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022(04/11/2022 2:24 CH)

Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư(04/11/2022 2:22 CH)

Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà...(14/10/2022 9:32 SA)

Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư(14/10/2022 9:30 SA)

Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức...(29/04/2022 3:49 CH)

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đã lan tỏa đến nhiều địa phương(29/04/2022 3:57 CH)

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025(17/03/2022 3:03 CH)

Văn bản số 416/SKĐT-ĐKKD ngày 09/02/2022 về việc Công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho...(09/02/2022 3:20 CH)

22 người đang online
°