Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Đăng ngày 24 - 03 - 2022
Lượt xem: 442
100%

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT  ngày  07/01/2021 của  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  nhỏ vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1010/TTr-SKHĐT ngày 23/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- MTTQ và các tổ chức CTXH;

- Ban Chỉ đạo CĐS, Ban Điều hành CĐS;

- Cục Thuế tỉnh, Chi cục hải quan tỉnh;

- Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh

 

330.pdf

Tin liên quan

Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng và các...(24/11/2023 3:19 CH)

Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận – Cơ hội, thách thức...(29/04/2022 3:49 CH)

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025(17/03/2022 3:03 CH)

Văn bản số 416/SKĐT-ĐKKD ngày 09/02/2022 về việc Công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho...(09/02/2022 3:20 CH)

Tin mới nhất

Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng và các...(24/11/2023 3:19 CH)

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh không chỉ thuần túy là ứng dụng công nghệ(31/10/2023 4:12 CH)

Chuyển đổi số tạo ra mô hình kinh doanh và các giá trị mới(31/10/2023 4:10 CH)

phê duyệt nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của tỉnh Ninh Thuận (22/09/2023 9:21 SA)

Dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển...(22/09/2023 9:04 SA)

Hội thảo Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận - Cơ hội, Thách thức và Giải pháp(04/11/2022 2:30 CH)

Khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp - hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022(04/11/2022 2:24 CH)

Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư(04/11/2022 2:22 CH)

Thành lập Tổ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà...(14/10/2022 9:32 SA)

103 người đang online
°