Kế hoạch Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

Ngày 03/2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 364/KH-SKHĐT về Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021.

Đính kèm: 364/KH-SKHĐT