Thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư