Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 13/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 2502/TTr-SKHĐT trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định Luật Quy hoạch và ý kiến thống nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận tại văn số 3034/UBND-KTTH ngày 12/7/2022.

Đính kèm tất cả nội dung liên quan  truy cập theo địa chỉhttps://drive.google.com/drive/folders/1hhHwPv22Xo5jVlBharMPotPLz42XR-I-