Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiếp nhận Phiếu chuyển số 767/PC-VPUB ngày 18/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4595/BKHĐT-CLPT ngày 07/7/2022.

Qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy nội dung Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành, đơn vị. Do đó, để có đủ cơ sở, thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý Dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, rà soát góp ý các nội dung cần tích hợp vào Quy hoạch tổng thể Quốc gia do cơ quan mình quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

(Đính kèm văn bản của Bộ KHĐT và các file Dự thảo Báo cáo Quy hoạch được đăng tải trên trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư)