Thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngày 19/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2577/SKHĐT-ĐTGS về thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2760/VPUB-KTTH ngày 18/7/2022 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai văn bản số 4704/BKHĐT-QLĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 8 khoản 1) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 8 khoản 1) quy định về các thông tin phải được đăng tải và thời hạn, quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu. Theo đó, đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, các tổ chức chịu trách nhiệm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Để đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu thực hiện đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát và hoàn thành việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định trước ngày 30/7/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đính kèm chi tiết: 4704/BKHĐT-QLĐT