Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Ninh Thuận.

Đính kèm: 93/QĐ-SKHĐT