Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 12/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 1659/BC-SKHĐT về Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đính kèm: 1659/BC-SKHĐT