Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/11/2021)

Ngày 19/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 4626/BC-SKHĐT về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/11/2021).

Đính kèm chi tiết: 4626/BC-SKHĐT