Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Ngày 21/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-SKHĐT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Đính kèm: 192/KH-SKHĐT