Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Ngày 10/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 4488/BC-SKHĐT về Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Đính kèm chi tiết: 4488/BC-SKHĐT