Báo cáo Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 2241/BC-SKHĐT về Báo cáoTổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đính kèm: 2241/BC-SKHĐT