Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thời kỳ từ ngày 01/8/2020 đến 31/7/2021)

Ngày 01/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo số 2975/BC-SKHĐT về công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đính kèm: 2975/BC-SKHĐT