Thông tin về các văn bản chi đạo về phòng, chống dịch

UBND tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về phòng, chống dịch Coivd-19 đến ngưới dân và doanh nghiệp theo địa chỉ truy cập https://thumucvb.ninhthuan.gov.vn biết và triển khai thực hiện.