Kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông báo số 3653/TB-BCĐ về vKết luận của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.