Thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3756/VPUB-KTTH ngày 16/9/2021, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai văn bản số 6144/BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19;

Ngày 17/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 3669/SKHĐT-ĐTGS về viêc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19.