Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh.
Đính kèm chi tiết: 599/QĐ-UBND. 314/QĐ-UBND