Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 16/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.
Đính kèm chi tiết: 633/QĐ-UBND, danh mục

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT