Ban hành Quy định cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư dự án từ nguồn vốn các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 27/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư dự án từ nguồn vốn các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm: 674/QĐ-UBND

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT