Tổ chức đào tạo trực tuyến đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao/chuyên sâu.

Để kịp thời phổ biến và hướng dẫn các Chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng, cập nhật các chức năng, nội dung mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các khóa đào tạo đấu thầu trực tuyến bao gồm đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng và đấu thầu nâng cao/chuyên sâu, cụ thể như sau:
Đối tượng: Đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức liên quan công tác đấu thầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trên địa bàn Tỉnh.

Đính kèm nội dung chi tiết: 3981/TB-SKHĐT

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT