Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
Đính kèm Quyết định: 29/2021/QĐ-TTg

Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT