Thư chúc mừng Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 (năm 2021)

Thân gửi: Cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng: Thư chúc mừng Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT