Phê duyệt bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị kêu gọi xã hội hóa, tài trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về Phê duyệt bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị kêu gọi xã hội hóa, tài trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
Đính kèm Quyết định, Danh mục