Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm Quyết định số 1920/QĐ-UBND

Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT