Thông báo mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 21/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông báo số 3721/TB-SKHĐT về việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 3721/TB-SKHĐT

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT