Đề nghị báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số.

Ngày 02/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 2977/SKHĐT-ĐKKD về báo cáo khó khăn và kiến nghị của KTTT, HTX trong dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn số 4962/BKHĐT-HTX ngày 29/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chuyển đổi số và những vấn đề khác có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Văn bản của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/8/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 2977/SKHĐT-ĐKKD

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT