Dự thảo lần 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 11/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành công văn số 2843/UBND-TH báo cáo dự thảo dự lần 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Ninh Thuận.  
Đính kèm: 2843/UBND-TH

Văn phòng Sở